Informace o rozsahu zpracovávání osobních údajů zákazníků společnosti NELTEX CZ s.r.o. v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

Vážená zákaznice / Vážený zákazníku,

Velice si vážíme Vaší dosavadní přízně a zájmu o naše zboží. Soukromí a ochrana osobních údajů našich zákazníků jsou pro nás prioritou. Rádi bychom Vám proto poskytli následující důležité informace týkající se toho, jak společnost NELTEX CZ s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.mode.cz, zpracovává Vaše osobní údaje.

 

Koho se toto oznámení týká?

Toto oznámení je určeno všem, kteří u nás v minulosti nakoupili zboží nebo využili naše služby, a dále těm, kteří u nás učinili poptávku zboží, nebo jinak projevili zájem stát se našimi zákazníky, a zároveň nám pro tyto účely poskytli své osobní údaje.

 

Nařízení GDPR

Počínaje dnem 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly. Tato nová pravidla vychází z evropské legislativy, konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Vedle Nařízení budou platit další speciální předpisy na ochranu osobních údajů.

V souladu s požadavky Nařízení bychom Vás tímto chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaké účely, o Vás zpracováváme; zároveň bychom Vás chtěli seznámit s Vašimi právy, která Vám plynou z nového Nařízení.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Neltex CZ s.r.o. se sídlem Heršpická 814/5a, Brno 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87438 (dále jen „správce“).

 

Jaké osobní údaje a proč zpracováváme?

Naše společnost zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytl/a v souvislosti s nákupem nebo poptávkou zboží, nebo v souvislosti s účastí na našich akcích, soutěžích, či v rámci jiného zákaznického vztahu. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, poštovní a emailové adresy, tel. čísla, dále informace o Vašich nákupech, („osobní údaje“).

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem vyřízení Vašeho nákupu či poptávky zboží, vyřízení reklamace apod. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží, nebo jiné plnění realizovat. Právním základem takového zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy.

Poskytnutí osobních údajů pro účely zařazení do soutěže, pro účely účasti na slevových nebo propagačních akcích je rovněž dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí opět nemůžeme příslušnou aktivitu, resp. Vaši účast na ní, realizovat. Právním základem takového zpracování osobních údajů je oprávněný zájem.

Vaše osobní údaje mohou být za výše popsanými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), a to zejm. přepravním a zasilatelským společnostem, obchodním zástupcům nebo marketingovým agenturám. Na vyžádání Vám poskytneme seznam všech těchto smluvních partnerů, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány.

Současně nám také povinnost zpracovávat a uchovávat některé Vaše osobní údaje ukládají některé právní předpisy (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

 

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Můžete kdykoli vznést námitky proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na nás také kdykoli obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy (GDPR). Uvedená práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo emailem doručeným na adresu info@neltex.cz. Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

 

Kontaktuje nás

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na emailu: info@neltex.cz, popř. poštou na adrese NELTEX CZ s.r.o, Heršpická 814/5a, 639 00 Brno.

GDPR - Směrnice & kamerový systém

© 2013-2020 mode.cz